Số báo danh: (Ví dụ: 01012345)
Mã xác nhận:

Trung tâm Tin học và Khoa CNTT thiết kế và vận hành, website: http://cse.tlu.edu.vn/, email: ttth@tlu.edu.vn